Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy WADERA.EU działający pod adresem http://www.wadera.eu,stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzona przez konekti Rafał Puchlik, ul. Żurawia 55, Białystok 15-540, NIP 9661692241, REGON 200768692 zwany dalej "WADERA" 

2.Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.wadera.eu, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów biżuterii różnych marek; 
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym; 
c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym; 
d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
e) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim WADERA skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta; 
f) Newsletter – elektroniczna gazetka informacyjno – reklamowa wydawana periodycznie przez WADERA, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach; 
g) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień. 
h) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.; 
i) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu; 
j) Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail. 


§ 2. Rejestracja i logowanie

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.wadera.eu wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło. 
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WADERA danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych podmiotowi, o której mowa w § 9 ust. 4. 
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła. 
6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Twoje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie numer telefonu. 
7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym. 
8. W zakładce „Twoje konto” Klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3.  Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej http://www.wadera.eu. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. 
2. W zamówieniu Klient wskazuje: 

a) zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
b) adres, na jaki ma być dostarczony towar;
c) sposób dostawy albo odbioru;
d) sposób płatności.

3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. 
4. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, WADERA wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Uruchomienie linku zwartego w mailu przychodzącym od WADERA oznacza potwierdzenie zamówienia i zawarcie z WADERA umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Celem uniknięcia przeoczenia wiadomości wysyłanych od WADERA, sugeruje się, aby Klient sprawdził czy przedmiotowa wiadomość nie została przekierowana przez pocztę elektroniczną Klienta do wiadomości oznaczonych, jako „SPAM”.   
5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów. 
6. Klient może także składać zamówienia poprzez: 
a) pocztę elektroniczną na adres e-mail: info@wadera.eu,
b) telefonicznie po połączeniu z numerem: + 48 533 625 535.


§ 4. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.wadera.eu i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu. 
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. 
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.wadera.eu, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5). 
5. WADERA zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. 
6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.wadera.eu. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie WADERA obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Sklepie WADERA. 

§ 5. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione w Sklepie Internetowym produkty można dokonać:

a) elektronicznie: przelewem lub kartą płatniczą: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3302 7728 8277, Konekti Rafał Puchlik;

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedziba w Sopocie.
3. W przypadku, gdy rachunek bankowy WADERA nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a WADERA ulega rozwiązaniu.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej InPost S.A. z siedzibą w Krakowie.
5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.wadera.eu/Czas-i-koszty-dostawy. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się mailowo, na adres: info@wadera.eu lub telefonicznie, na numer: + 48 533 625 535 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Przy każdym towarze podana jest jego dostępność.

3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Na termin otrzymania towaru składa się czas realizacji i czas dostawy.
4. Jeżeli WADERA nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta drogą mailową lub telefonicznie i poprosi o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). 
5. Jeżeli WADERA otrzymał już zapłatę od Klienta, a zajdą okoliczności opisane w ustępie poprzedzającym (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów), zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od informacji od Klienta zwrócić Klientowi całą sumę pieniężną albo różnicę wynikającą z mniejszego zamówienia. 
6. Dowód zakupu jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. 
7. Przed odebraniem przesyłki WADERA zaleca sprawdzić czy opakowanie z towarem nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia WADERA sugeruje jej nie przyjmować i w obecności pracownika poczty albo kuriera sporządzić protokół szkody.


§ 7. Postępowanie reklamacyjne / odpowiedzialność

1. WADERA jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych i prawnych). WADERA ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Klient może zgłosić WADERA reklamację Towaru składając jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie droga mailową na adres poczty info@wadera.eu.

3. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk potwierdzający operację za pomocą karty płatniczej itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, WADERA zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. WADERA rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia.

4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do WADERA, na żądanie i koszt WADERA.

5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że WADERA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b)    żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. WADERA jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez WADERA usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez WADERA. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a WADERA nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. WADERA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

9. WADERA nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe w wyniku niewłaściwego ich użytkowania przez Klienta.

10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

12. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

b)    wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a WADERA. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c)     zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a WADERA do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

d)    (aktualizacja z dn. 22.01.2016) zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR (Online dispute Resolution): ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013.

§ 8. Newsletter Sklepu Internetowego

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez WADERA korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie. 
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się z WADERA. 

§ 9. Dane osobowe

1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  • nazwisko i imię,
  • adres zameldowania na pobyt stały,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny oferowanych produktów.

3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu info@wadera.eu. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych wadera.eu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

4. Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu jest Konekti Rafał Puchlik. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). 

5. Struktura Sklepu Internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

6. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów DHL, Inpost (lub inny Kurier), Poczta Polska, Przelewy24, PayPal, BlueMedia. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres info@wadera.eu, Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 10. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli WADERA oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 
3.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez WADERA w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między WADERA a Klientami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wówczas wszelkie spory będą rozstrzygane sądownie.
5. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące niniejszą Stronę Internetową stanowią własność WADERA lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Wszystkie znaki towarowe (o ile występują na stronach) zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
6. Wszystkie publikowane przez WADERA materiały, niezależnie od formy, w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie ich za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jest zabronione.
7. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian. 
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
9. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie, a także pod adresem http://www.wadera.eu/pl/i/Regulamin/3.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl